P R O G R A M      S T R A N K E
GLAS ŽENSK SLOVENIJE

 

I.

Stranka GLAS ŽENSK SLOVENIJE gradi svoj program na vrednotah sodobne demokracije, ki vključuje pravice do različnosti, do medsebojnega spoštovanja in do zagotavljanja enakih pravic vseh ljudi, predvsem pa žensk. Korenine ima v krščanski etiki, evropski filozofiji in demokratično usmerjenih gibanjih, pri tem pa se ograjuje od revolucionarnih idej in razrednega boja ter feminizma. Naša stranka zavrača vsa ekstremistična gibanja kot je fašizem, komunizem in klerikalizem, pa tudi neoliberalizem, zavzema pa se za svobodo posameznika, sodobno napredno družbo, s parlamentarno demokracijo in socialnim ter pravnim varstvom ljudi.

II.

GLAS ŽENSK SLOVENIJE je stranka, v kateri ženske, ki smo v svojem vsakdanjem življenju delavke, kmetice, uslužbenke, obrtnice, umetnice, intelektualke, pa tudi žene in babice, izražamo svojo politično voljo. V družbi nas žena so v stranko enakopravno vključeni tudi pripadniki moškega spola, ki podpirajo naš program, ne glede na spol, raso, versko opredelitev in socialni status.

Članice in člani stranke bomo sodelovali in se povezovali z drugimi strankami in združenji, ki imajo podobne programe, ki se zavzemajo za zaščito pravic slabših, so proti izkoriščanju in bogatenju na račun drugih in proti izkoriščanju pravice močnejšega.

Stranka se bo zavzemala za socialno družbo, utemeljeno na etičnih pravilih postavljenih v več tisočletjih razvoja religioznosti in družbe ter za spoštovanje pravnih norm in pravil za splošno dobro in blaginjo.

Podpirale bomo vse, kar bo koristnega za naše državljane in kar bo omogočalo razvoj države, kar bo za današnje in prihodne rodove imelo za posledico nekaj dobrega in kar bo nam omogočilo lepše življenje.

III.

Zemlja, zrak in voda predstavljajo vir življenja, zato si bomo članice in člani stranke maksimalno prizadevali za ohranitev in varovanje naravnih vrednot in življenjskega okolja.
Nasprotujemo vsem nasilnim in nestrokovnim posegom v naravo, zlasti se bomo zavzemale za omejitev pravice do lova in pobijanja prostoživečih živali v naravi, nasprotujemo prekomerni pozidavi kmetijskih zemljišč, sekanju gozdov in drugim oblikam degradacije in zmanjševanja našega življenskega prostora.
Smo proti vsem oblikam onesnaževanja okolja, zavzemamo se za takšne oblike ostranjevanja odpadkov, ki ne obremenjuje okolja, kot so recikliranje odpadkov in termično obdelavo vseh vrst odpadkov.
Živeti moramo v sožitju z naravo, najostreje moramo nastopiti proti vsem oblikam nasilja nad živalmi. Zemljo, vodo in zrak očuvajmo še za naše potomstvo!

IV.

Zavzemamo se za zdravo prehrano, smo proti gensko spremenjenim živilo, smo za prepoved prodaje živil, ki vsebujejo rakotvorne substance in konzervanse, smo za prepoved takšnih postopkov industrijske predelave, s katerimi se tvorijo za človeka neprebavljive in škodljive mašćobe, kot je n. pr. homogeniziranje mlekka in mlečnih izdelkov, predelava maščob in olj in podobno.
Zavzemamo se za to, da se vse naravno pridelane in človeku prijazne in neškodljive proizvode vidno označi z znamenjem v zeleni barvi.

V.

Stranka Glas žensk Slovenije je zaskrbljena nad širjenjem alkoholizma, kajenja ter nad še hujšimi pojavi zablod in apatičnosti med našimi otroki, kot so uživanje mehkih in tudi trdih drog, nasilje nad starimi ljudmi, nad otroki, živalmi ter prostitucija. Zato se bomo zavzemale za urejeno družinsko življenje, za pravico otrok do družine, za takšen delovni čas, ki bo dopuščal dovolj časa za vzgojo otrok, za brezplačne tečaje o vzgoji otrok, v šolstvu za uvedbo učnih ur in predmetov, namenjenih moralni vzgoji otrok ter za uvedbo ustreznih vzgojnih ukrepov v šolah.

VI.

Slovenija je z Zakonom o ratifikaciji Evropske socialne listine (MESL) v letu 1999 sprejela obvezo o njeni pravni realizaciji, kar pomeni, da bo zagotavljala učinkovito uresničevanje pravic in načel iz te listine.

Glede na predhodno navedeno se bo stranka Glas žensk Slovenije zavzemala za sprejem zakonodaje družbene odgovornosti, ki se bo nanašala na :
– pravico do dela,
– pravico do pravičnih pogojev dela,
– pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev,
– pravico do pravičnega plačila,
– pravico do organiziranja in jamstev svobodnega delovanja,
– pravico do kolektivnega pogajanja,
– pravico otrok in mladostnikov do varstva,
– pravico zaposlenih žensk do porodniškega varstva,
– pravico do izobraževanja in poklicnega usmerjanja in usposabljanja,
– pravico do varstva zdravja,
– pravico do socialne varnosti,
– pravico do socialne in zdravstvene pomoči in do storitev socialnovarstvenih služb,
– pravico invalidnih oseb do samostojnosti, vključevanja v družbo in sodelovanja v življenju skupnosti,
– pravico otrok in mladostnikov do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva,
– pravico zdomskih delavcev in njihovih družin do varstva in pomoči,
– pravico do dostojanstva pri delu,
– pravico do varstva pred revščino in socialno izključenostjo,
– pravico do varstva pri delu, soupravljanju in soodločanju v družbah in v zaščiti pravic iz delovnega razmerja,
– pravico do varstva v primerih prenehanja zaposlitve,
– pravico delavcev do varstva njihovih zahtevkov v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca,
– pravico predstavnikov delavcev do varstva v podjetju in ugodnosti, ki jim pripadajo.

VII.

Zavzemale se bomo za celovit in skladen razvoj podeželja in regij, saj moramo zagotoviti (oz. preprečiti sramoto – visokogorska naselja, Haloze, Prekmurje in še … ) vsem našim državljanom minimalni življenjski standard v 3-tjem tisočletju, ki predstavlja osnovni stanovanjski standard z vodo, elektriko in kanalizacijo, urejeno infrastrukturo, šole, vrtce , itd. Pri urejanju prostora bo stranka zahtevala najstrožje spoštovanje zakonov, predpisov in družbenih norm.

VIII.

Stranka Glas žensk Slovenije se bo zavzemala za pravni red, in za strožjo kaznovalno politiko v državi, zlasti za vse oblike spolnega nasilja, nasilja nad otroki živalmi in korupcije ter neupravičenega prilaščanja bivše družbene lastnine. Izvršna zakonodaja in kazenska politika v preteklosti sta namreč glavna krivca za razmah splošnega in gospodarskega kriminala v državi, povečanje odvisnikov alkohola, drog, kadilcev in nenazadnje tabletomanije. Zavzemale se bomo za uvedbo dosmrtnega zapora za najhujše zločine ali večkratne težke zločine.

IX.

Z vklučitvijo v Evropsko unijo bomo postali odprti v gospodarskem in političnem prostoru, omogočen bo prost pretok ljudi, denarja in blaga. Istočasno pa bomo morali v tako odprtem prostoru znati zaščititi našo kulturno in narodotvorno indentiteto in ohraniti prepoznavnost .

X.

Zavzemamo se za pravično ureditev odnosov z državami bivše Jugoslavije, za pravične meje in za prost dostop do odprtega morja, za priznavanje enakih pravic vsem državljanom Slovenije, tudi tistim, ki so se priselili iz drugih republik, vendar ne v škodo ostalim državljanom Slovenije.

XI.

Stranka bo s svojim organiziranjem in delovanjem zagotavljala članicam in članom aktivno vlogo v organiziranih oblikah delovanja znotraj stranke in v političnem in družbenem življenje v državi, na nivoju regij, občin in lokalnih skupnosti.